Menu

Coppelmans VIPpas voorwaarden

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de VIPpashouder op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens en de aankopen van de VIPpashouder worden opgenomen in het Coppelmans VIPpasgegevensbestand waarvan Coppelmans houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Coppelmans kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van VIPpashouders over extra voordelen. Coppelmans kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coppelmans (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door Coppelmans nimmer aan derden verstrekt, tenzij Coppelmans daartoe wettelijk wordt verplicht. Coppelmans kan de VIPpashouder met betrekking tot de Coppelmans VIPpas persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij Coppelmans geregistreerd bestaande gegevens. Wanneer de gegevens van de VIPpashouder wijzigen, de VIPpashouder geen informatie over de voordelen van de Coppelmans VIPpas meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het Coppelmans VIPpasprogramma wenst te beëindigen, kan de VIPpashouder dit melden via de Coppelmans internetsite door het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in te vullen.

Aansprakelijkheid Coppelmans

De Coppelmans tuincentra aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Coppelmans VIPpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Coppelmans VIPpas. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn Coppelmans tuincentra niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met hetniet, niet tijdig en/ of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Coppelmans VIPpas. Bovendien zijn de Coppelmans tuincentra niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de Coppelmans VIPpas.

Slotbepalingen

Coppelmans behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de Coppelmans tuincentra beschikbaar en staan op de Coppelmans internetsite vermeld. Door gebruik te maken van de Coppelmans VIPpas na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de VIPpashouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Op de kortingen en acties die de VIPpashouder in het kader van het Coppelmans VIPpas-programma ontvangt, zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn beschikbaar in de Coppelmans tuincentra en op www.coppelmans.nl