Coppelmans VIPpas voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Coppelmans VIPpas. Het Coppelmans VIPpas-programma wordt uitgevoerd door Tuincentrum Coppelmans Nederland. De houder van de Coppelmans VIPpas, verder te noemen “de VIPpashouder”, heeft bij het invullen van het aanvraagformulier voor de Coppelmans VIPpas kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door middel van ondertekening van het aanvraagformulier, of het activeren via de Coppelmans website akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden Coppelmans VIPpas

De Coppelmans VIPpas biedt op vertoon daarvan bij de kassa, de VIPpashouder voordeel bij aankopen in de Coppelmans tuincentra in Nederland, verder te noemen “de Coppelmans tuincentra”, en in sommige gevallen bij andere participanten. De aangeboden voordelen zijn voor de VIPpashouder geheel vrijblijvend. Coppelmans kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. De Coppelmans tuincentra kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de Coppelmans VIPpas genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de VIPpashouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Coppelmans VIPpas zijn de Coppelmans tuincentra gerechtigd een aan de VIPpas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de VIPpashouder terug te vorderen.

Het aanvragen van de Coppelmans VIPpas

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Coppelmans VIPpas aanvragen door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen en dit ondertekend in te leveren bij één van de Coppelmans tuincentra of via www.coppelmans.nl jouw pas te activeren. De aanvraag wordt door die Coppelmans tuincentra beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag kan de Coppelmans VIPpas onmiddellijk door de Coppelmans tuincentra worden gebruikt. Men kan slechts 1 kaart per adres aanvragen.

Eigendom van de Coppelmans VIPpas

De Coppelmans VIPpas blijft eigendom van Coppelmans. De Coppelmans VIPpas is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. Coppelmans kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen. Indien de VIPpas-houder de deelname aan het Coppelmans VIPpas-programma beëindigt, dient deze zijn Coppelmans VIPpas bij één van de Coppelmans tuincentra in te leveren.

Wijziging en beëindiging van de Coppelmans VIPpas-voordelen en het -programma

Coppelmans behoudt zich het recht voor om de aan de Coppelmans VIPpas verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Coppelmans behoudt zich tevens het recht voor het Coppelmans VIPpasprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de Coppelmans tuincentra en/of op de Coppelmans internetsite en/of via andere media.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de VIPpashouder op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens en de aankopen van de VIPpashouder worden opgenomen in het Coppelmans VIPpasgegevensbestand waarvan Coppelmans houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Coppelmans kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van VIPpashouders over extra voordelen. Coppelmans kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coppelmans (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door Coppelmans nimmer aan derden verstrekt, tenzij Coppelmans daartoe wettelijk wordt verplicht. Coppelmans kan de VIPpashouder met betrekking tot de Coppelmans VIPpas persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij Coppelmans geregistreerd bestaande gegevens. Wanneer de gegevens van de VIPpashouder wijzigen, de VIPpashouder geen informatie over de voordelen van de Coppelmans VIPpas meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het Coppelmans VIPpasprogramma wenst te beëindigen, kan de VIPpashouder dit melden via de Coppelmans internetsite door het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in te vullen.

Aansprakelijkheid Coppelmans

De Coppelmans tuincentra aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Coppelmans VIPpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Coppelmans VIPpas. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn Coppelmans tuincentra niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met hetniet, niet tijdig en/ of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Coppelmans VIPpas. Bovendien zijn de Coppelmans tuincentra niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de Coppelmans VIPpas.

Slotbepalingen

Coppelmans behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de Coppelmans tuincentra beschikbaar en staan op de Coppelmans internetsite vermeld. Door gebruik te maken van de Coppelmans VIPpas na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de VIPpashouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Op de kortingen en acties die de VIPpashouder in het kader van het Coppelmans VIPpas-programma ontvangt, zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn beschikbaar in de Coppelmans tuincentra en op www.coppelmans.